604 172 842

Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r.

CZĘŚĆ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa, siedziba i adres Stowarzyszenia

Limanowska Akcja Charytatywna
34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11

2. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest:
94 99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

3. Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000212400.
Data wpisu: 08.07.2004r
NIP 7371986826
REGON: 492944369

4. Dane dotyczące członków Zarządu:

 • Teresa Zabramny – Prezes Zarządu
 • Małgorzata Szura – Wiceprezes
 • Ewa Golińska – Wiceprezes
 • Rybska Dorota – Sekretarz
 • Bożena Kapturkiewicz – Skarbnik
 • Władysława Sierant – Członek Zarządu
 • Stanisława Juszkiewicz – Członek Zarządu
 • Teresa Dudziak – Członek Zarządu
 • Aleksandra Stachnik – Członek Zarządu
 • Aleksandra Malinowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Jeż
 • Daniel Łącki
 • Władysława Szubryt

5. Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna (zwane dalej Stowarzyszeniem) posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.

Działalność swą opiera na społecznej działalności członków oraz pracy szerokiego grona przyjaciół i wolontariuszy oraz na wsparciu finansowym instytucji i osób fizycznych.

6. Celem Stowarzyszenia jest:

a/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
b/ działalność charytatywna
c/ promocja i organizacja wolontariatu
d/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
e/ integracja ludności regionu limanowskiego,
f/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości
g/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami,
h/ propagowanie aktywności udziału mieszkańców regionu limanowskiego
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym,
i/ wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji
j/ działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowotnego ludności,
k/ pielęgnowanie tradycji regionu limanowskiego i ich propagowanie.
l/ inspirowanie działań i współdziałanie z odpowiednimi organami w polepszaniu stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
m/ edukacja społeczności lokalnych, w tym m.in., w zakresie praw i obowiązków obywatelskich,
n/ propagowanie i umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka,
o/ organizacja atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji,
p/ organizacja żucia towarzyskiego członków i sympatyków Stowarzyszenia,
q/ integracja i aktywizacja środowisk młodzieżowych,
r/ wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

a/ współdziałanie z władzami, instytucjami i Innymi organizacjami,
b/ wyrażanie stanowisk do projektów rozwiązań strategicznych dotyczących regionu limanowskiego,
c/ popieranie i rozwijanie samorządności i inicjatyw lokalnych,
d/ propagowanie kultur regionalnych,
e/ współdziałanie z pokrewnymi organizacjami,
f/ występowanie z wnioskami pod adresem władz, instytucji, i organizacji,
g/ prowadzenie szerokiej akcji propagandowej wśród ludności w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji osób oraz pracy z niepełnosprawnymi
h/ zatrudnianie osób na zasadzie wolontariatu,
i/ udzielanie pomocy swoim członkom, m.in., prawnej podnoszenie kwalifikacji itp.,
j/ szeroka popularyzację wiedzy w społeczeństwie, w tym wyjaśnianie celów i zadań Stowarzyszenia,
k/ w szczególności przez organizowanie: kursów, sympozjów, seminariów, odczytów, pokazów, dyskusji, wystaw itp.,
l/ organizowanie i finansowanie dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
m/ przekazywanie środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych
n/ prowadzenie działalności informacyjnej, poprzez wydawanie „Gazety Limanowskiej.

CZĘŚĆ II. GŁÓWNE DZIAŁANIA STATUTOWE STOWARZYSZENIA w roku 2009.

1. Formy i zakres działalności Statutowej.

a) W miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, zorganizowano akcję SMS-ową na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
b) 1 czerwca, podczas obchodów „Dnia dziecka”, zorganizowano loterię fantową, z której dochód przeznaczono na cele statutowe.
c) 7 czerwca zorganizowano festyn oraz publiczną zbiórkę (kwestę). Dochód przeznaczono na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego oraz rehabilitację Małgosi.
d) 25 i 26 lipca, podczas obchodów „Dni Tymbarku”, przeprowadzono kwestę z której dochód przeznaczono na operację Tomka.
e) 13 września zorganizowano uroczystości w związku z obchodem Jubileuszu 20-lecia Gazety Limanowskiej i 5-lecia Stowarzyszenia.
f) W lutym przekazano kwotę 8.500 złotych na wykup mieszkania kwaterunkowego dla dzieci Kowalskich. W kolejnych miesiącach przekazano środki finansowe na zakup komputera, mebli, fundusz remontowy Wspólnoty oraz na pokrycie Agnieszce Kowalskiej wpisowego oraz czesnego na kontynuowanie nauki w Krakowskiej Wyższej Szkole.
g) W sierpniu, podczas dorocznych obchodów „Dni Limanowej” zorganizowano loterię oraz kwestę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia..
h. W ciągu całego roku Stowarzyszenie występowało do różnych Instytucji, prywatnych Firm oraz młodzieży szkolnej z „Apelem o pomoc w finansowaniu leczenia podopiecznych Stowarzyszenia. W odpowiedzi na „Apel”, na konto Stowarzyszenia wpłynęły znaczne środki finansowe, dzięki którym możliwe było sfinansowanie bardzo kosztownej operacji Tomka.
i. Do akcji zbiórki funduszów na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia, włączyli się redaktorzy „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” oraz „Super Expresu”, którzy na łamach tych gazet publikowali artykuły dotyczące problemów z jakimi borykają się nasi chorzy podopieczni.
Odzew czytelników był poruszający, a dokonane przez nich wpłaty znacznie zasiliły konto Stowarzyszenia przeznaczone na leczenie i rehabilitację podopiecznych.
j. W miesiącach: listopad i grudzień, na konto Stowarzyszenia wpłynęły wpłaty z Aukcji Kuby Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na leczenie Julii.

W ramach działalności gospodarczej, Stowarzyszenie wydaje „Gazetę Limanowską”, której koszt finansowany jest z opłat za umieszczenie w niej reklam i ogłoszeń. „Gazeta Limanowska” redagowana jest przez członków i Przyjaciół Stowarzyszenia.

W gazecie zamieszczane są artykuły dotyczące bieżących wydarzeń w naszym mieście, historyczne wspomnienia mieszkańców, opinie osób goszczących w naszych stronach. Szeroko opisywane są sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.

Czytelnicy „Gazety Limanowskiej” chętnie odpowiadają na wszelkie apele dotyczące pomocy finansowej dla naszych chorych podopiecznych. Dowodem tego są wpływające na konto Stowarzyszenia darowizny finansowe z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzieci, objętych nasza opieką.

Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.lach.limanowa.eu , na której umieszczane są wszystkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2. Przychody i koszty działalności.

 

3. Informacja o poniesionych kosztach.

a) realizacja celów statutowych 340.951,18 zł
w tym:
– koszty administracyjne (opłaty bankowe, pocztowe, KRS, itp.) 3.858,09 zł
– koszty leczenia podopiecznych 76.867,71 zł
– zakup wózka inwalidzkiego 4.250,00 zł
– transport żywności 3.050,00 zł
– obchody Jubileuszowe 600,00 zł
– wydatki na rzecz dzieci Kowalskich 14.900,00 zł
– działalność gospodarcza ( skład i druk Gazety Limanowskiej) 8.897,80 zł

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych i nie wypłaca wynagrodzenia.
2. Stowarzyszenie założyło jedną lokatę pieniężną, na której zdeponowano pieniądze zebrane na pomoc dzieciom (sierotom) Kowalskim.
3. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało akcji, obligacji ani nieruchomości.
4. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
5. Wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujęto we właściwych sprawozdaniach finansowych..
6. Stowarzyszenie na dzień 31 grudzień 2009 zobowiązań podatkowych nie posiada.
W roku obrachunkowym, Stowarzyszenie zobowiązane jest do składania dokumentów: CIT 8 i 8/0.
7. W okresie sprawozdawczym (grudzień 2009r.) Stowarzyszenie zostało poddane kontroli przez Kontrolera Agencji Rynku Rolnego, która dotyczyła prawidłowości wydawania żywności przywożonej z Banku Żywności w Krakowie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Limanowa 2010-02-22 Zarząd:
Teresa Zabramny – Prezes Zarządu
Małgorzata Szura – Wiceprezes
Ewa Golińska – Wiceprezes
Dorota Rybska – Sekretarz
Bożena Kapturkiewicz – Skarbnik
Władysława Sierant – Członek Zarządu
Stanisława Juszkiewicz – Członek Zarządu
Teresa Dudziak – Członek Zarządu
Aleksandra Stachnik – Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska – Członek Zarządu